Generalforsamling 1. april

Kære medlemmer
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Publicistklubben.

mandag den 1. april  Kl 17 
i Jazzhus Montmartre, St. Regnegade 19 A, Købehavn

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Regnskab for 2018. (udsendes til medlemmerne, når det er revideret)
  1. Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring vedr. nedlæggelse af repræsentantskabet
Forslag fra bestyrelsen om sammenlægning af udviklingsfonden med foreningens formue
Forslagene medsendes

  1. Valg

To bestyrelsesmedlemmer. (Louise Stigsgaard Nissen og Karl Selliken Kühlmann er udtrådt af bestyrelsen)

En bestyrelsessuppleant. (Peter Christensen er udtrådt)

2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

  1. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

 

Reimer Bo Christensen
3. marts 2019

Bilag til generalforsamlingsdagsordenen
Forslag til ændringer af Publicistklubbens vedtægter
Indsendt 28. januar 2019Det foreslås, at repræsentantskabet nedlægges.
Det har ikke været aktivt i flere år, hvilket blev nævnt på generalforsamlingen i 2018Konsekvens af forslaget:I paragraf 4 slettes afsnittet:

”På generalforsamlingen vælges desuden et repræsentantskab, bestående af op til 12 medlemmer. Der vælges også 2 bilagskontrollanter/revisorer og 2 suppleanter for disse.                       Medlemmer af repræsentantskabet, bilagskontrollanter/revisorer og disses suppleanter vælges for 1 år. Alle kan genvælges. Alle deltager i repræsentantskabsmøderne”

Paragraf 9 udgår

I konsekvens heraf ændres numrene på paragrafferne 10 og 11

På bestyrelsens vegne

Reimer Bo Christensen
Fmd

Vedr. Udviklingsfonden:
Forslag til generalforsamlingen 1. april 2019

Bestyrelsen stiller forslag om, at Udviklingsfonden, som pt. Indeholder ca. 7.800 kr nedlægges og
lægges sammen med Publicistklubbens almindelige konto og drift

Publicistklubbens vedtægter samt referat af den seneste generalforsamling findes her på hjemmesiden: