Referat af generalforsamlingen

Referat af den ordinære generalforsamling

i Den Danske Publicistklub

Den 2. marts 2020 afholdtes i Klub ordinær generalforsamling i Den Danske Publicistklub med dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Anders Krarup, som herefter blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, indkaldt den 3. februar 2020, var lovligt indvarslet og opfyldte det i vedtægterne foreskrevne varsel på mindst 3 uger.

2. Formandens beretning

Siden generalforsamlingen i 2019 har der været afholdt 16 arrangementer, bl.a. Publicistprisfesten, Dagen-Derpå, Cirkusrevyen, møde med pressens minister (Lars Løkke Rasmussen), den nye DR formand Marianne Bedsted, Maria Rørby Rønn & Anne Engdal Stig Christensen, Ritt Bjerregaard og Mogens Lykketoft.

Siden januar 2019 er der kommet 152 nye medlemmer, mens klubben har sagt farvel til en del tidligere medlemmer, som ikke havde betalt kontingent gennem flere år. Klubben har i dag 427 medlemmer. Formanden nævnte, at hvis alle medlemmer skaffede ét nyt medlem, ville klubbens medlemsbase nærme sig 900 medlemmer – dette som en opfordring til alle medlemmer.

Formanden bad alle rejse sig og mindes de medlemmer, som var faldet bort i det forløbne år: Palle Fogtdal og Jens Bjerre.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

3. Regnskab for 2019

Formanden gennemgik kort det reviderede regnskab for 2019 (det ligger på klubbens hjemmeside). Resultatet for året var et underskud på kr. 94.000. Reelt er resultatet kr. 75.000 bedre, idet den tidligere bestyrelse ikke havde indkrævet sponsorater på dette beløb tildelt i 2018. Endvidere blev der i 2019 afskrevet kontingenter for ca. kr. 20.000.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår ændring af ordlyden §.4, således at bestyrelsen reduceres med to medlemmer til 6 plus formand og suppleant.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

6. Valg af formand

Reimer Bo Christensen blev énstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisor- suppleanter

Anja Bo, Ditte Giese og Andreas Kraul udtræder af bestyrelsen. Formanden takkede dem for deres indsats.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev foreslået Amalie Kessler, som blev énstemmigt valgt.

Bestyrelsen består herefter af Reimer Bo Christensen (formand), Nynne Bjerre Christensen, Amalie Kessler, Lars Mandal, Frederik Brun Madsen, Anders-Peter Mathiasen, og Palle Weis.

Som ny bestyrelsessuppleant blev foreslået Jesper Jürgensen, som blev énstemmigt valgt.

Som interne revisorer genopstillede Sara Schlüter og Henning Olsson. Begge blev énstemmigt genvalgt.

Niels Peter Arskog og Ole Poulsen (nyvalg) blev valgt som revisorsuppleanter, idet Ann Mariager ikke ønskede genvalg.

6. Eventuelt

Nynne Bjerre Christensen takkede Reimer Bo Christensen for hans store engagement og indsats som formand, hvorefter formanden modtog stor hyldest fra generalforsamlingen, som herefter blev hævet.

Anders Krarup Dirigent