Referat af den ordinære generalforsamling 2018

Den 14. marts 2018 afholdtes i Kælderen 13 ordinær generalforsamling i Den Danske Publicistklub med dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Anders Krarup, som herefter blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, indkaldt den 21. februar 2018, var lovligt indvarslet og opfyldte det i vedtægterne foreskrevne varsel på mindst 3 uger.

2. Formandens beretning

Formanden indledte med at præsentere seks medlemmer, som er faldet bort i det forløbne år: Jens Nauntofte, Bengt Mogensen, Birgit Dagmar Johansen, Piet van Deurs, Jacob Ludvigsen og Anette Sørensen.

Formanden erkendte, at det har været et svært år for klubben. Klubben har i 2017 afholdt 11 arrangementer. Mange har været gode, men de 11 møder er for lidt. Der har desuden været for få arrangementer, der har evnet at tiltrække et nyt publikum.

Formanden berettede, at han har tilbudt bestyrelsen at tage endnu et år på posten og slutte på toppen.

Formanden takkede folk, som er og har været involveret i Publicistprisen. De lægger en enorm indsats, som betyder meget for kvaliteten af prisfesten.

3. Regnskab for 2014

Per Mikael Jensen gennemgik regnskabet for 2017. Resultatet blev et plus på 8.627 kroner mod et underskud på 197.040 kroner i 2016.

Kassereren fremhævede, at klubbens egenkapital var forbedret med knap 10.000 kroner, og at det var en positiv udvikling sammenlignet med de forrige år.

Det blev diskuteret, hvorvidt det kunne være en mulighed at inddrage flere medier, heriblandt TV-stationerne, som økonomiske bidragydere til Publicistpriserne.

Generalforsamlingen godkendte regnskab og budget.

4. Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag fra bestyrelsen.

DEN DANSKE PUBLICISTKLUB

Bestyrelsen foreslår, at jubilæumsfonden lægges ind i klubbens formue.
Bestyrelsen foreslår, at proceduren for Publicistpriserne korrigeres.

Forslagene blev énstemmigt vedtaget.

5. Valg af formand

Per Mikael genopstillede som formand og blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anders Jerking, Christian Jensen, Ann Mariager, Flemming Ytzen og Elisabet Svane har valgt trække sig.

Jacob Mollerup, Anders Emil Møller, Miriam Zesler og Christian Have genopstillede.

Bestyrelsen foreslog følgende kandidater: Esben Schjørring, Karl Kühlmann Selliken, Peter Christensen, samt to nye medlemmer, som findes og godkendes af repræsentantskabet og eller en ny generalforsamling inden 1. april.

Forslag vedtoges enstemmigt.

7. Valg af bestyrelsessuppleant

Bestyrelsen konstituerer sig på dets første møde, herunder posten som suppleant.

8. Valg af Repræsentantskab

Repræsentantskabets medlemmer er på valg hvert år.
Samtlige fra repræsentantskabet blev énstemmigt genvalgt.

9. Valg af revisorer

Søren Schultz og Henning Olsson blev genvalgt som revisorer.

10. Valg af revisorsuppleanter

Ann Mariager og Sara Schlütter blev valgt som revisorsuppleanter.

11. Eventuelt

Jacob Mollerup opfordrede alle til at indstille folk til Publicistprisen.

Henning Olsson foreslog, at det i fremtiden overvejes, hvorvidt bestyrelsen bør bestå af færre medlemmer, samt, om det er nødvendigt og hensigtsmæssigt med et repræsentantskab.

Anders Krarup
Dirigent