Foreningens love:

Senest ændret og vedtaget på klubbens generalforsamling 2. marts 2020

§1

Den Danske Publicistklub er en forening for danske journalister og andre mediefolk, der beskæftiger sig professionelt med samfundsmæssige forhold og værner om ytringsfrihed og lødig publicistvirksomhed.
Formålet med foreningen er – via debatmøder og andre arrangementer – at medvirke til indsigt i den aktuelle medie- og samfundsudvikling samt at give medlemmerne mulighed for at skabe og vedligeholde netværk.

§2

Medlemsmøder, om aktuelle medie- og samfundsmæssige forhold, holdes en gang om måneden i perioden fra september til april. Desuden kan bestyrelsen, når der er grundlag for det, indkalde til andre medlemsmøder og andre former for sammenkomster.
Bestyrelsen er forpligtet til, inden 3 uger, at indkalde til medlemsmøde eller anden sammenkomst, når 25 medlemmer skriftligt har ønsket et møde om et angivet emne.

Ved Den Danske Publicist Klubs møder, rejser og andre sammenkomster er medlemmer, der selv deltager, velkomne til at tage en gæst med.

§3

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund og Københavns Redaktørforening optages ubetinget. Desuden kan enhver, der ønsker optagelse, blive medlem af Den Danske Publicistklub, hvis han eller hun

a) i længere tid udfører eller har udført journalistisk arbejde som hovederhverv

b) på anden måde udøver publicistisk virksomhed eller medieforskning

Bestyrelsen afgør, om betingelserne for optagelse er opfyldt. Der optages ikke medlemmer direkte på pensionistvilkår.

§4

Klubbens bestyrelse består af formand, 6 medlemmer og en suppleant. Formanden og suppleanten vælges for ét år ad gangen.

De øvrige 6 medlemmer vælges for 2 år, således at 3 er på valg i lige år. Og 3 i ulige. Formanden vælges som det første medlem ved en særskilt afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer og formanden kan genvælges.

Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder.

§5

Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv.
Der skrives referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen administrerer de legater, og øvrige midler foreningen råder over. Bestyrelsen bestemmer, hvem der tegner klubben økonomisk.

§6

Den ordinære generalforsamling holdes først i marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via e- mail eller brev til hvert medlem. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar, så forslagene kan vedlægges indkaldelsen. Hvert medlem, der er til stede ved generalforsamlingen, har ret til at stemme for sig selv og for et fraværende medlem, hvis det fraværende medlem skriftligt har bemyndiget vedkommende til at stemme for sig. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten, når denne er valgt. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om bestyrelsens og foreningens aktiviteter i det forløbne år. Regnskabet fremlægges til debat og godkendelse.

§7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§8

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, der bor i udlandet betaler en femtedel kontingent. Medlemmer, der bor i Skåne, dog halvt kontingent, ligesom de, der bor i Danmark udenfor Sjælland/Amager. Studerende, arbejdsløse, samt pensionister, der har været medlemmer i mindst 2 år, betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der er to måneder bagud med kontingentet, gøres skriftligt opmærksom på, at de risikerer eksklusion, hvis de ikke betaler inden en måned. Hvis betalingen stadig ikke falder eller medlemmet ikke reagerer på anden vis, meddeles det skriftligt, at medlemmet er meldt ud af

foreningen og at kontingentopkrævningen standser. Medlemmet kan optages igen, hvis den skyldige restance betales.

§9

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved e-mail eller pr. brev til hvert medlem.
Hvis 25 medlemmer skriftligt forlanger indkaldelse med dagsorden, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10

Ændring af lovene kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor ændringsforslagene tydeligt fremgår af dagsordenen. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

For gyldigt at kunne opløse foreningen kræves det, at 2/3 af foreningens medlemmer møder op, og at 3⁄4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmøde, indkaldes, med 14 dages varsel, til en ny generalforsamling, der uanset antallet af fremmødte, kan vedtage det foreliggende forslag, hvis 3⁄4 af de fremmødte stemmer for.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 2. marts 2020

Anders Krarup dirigent

page3image855312